Regulamin konkursu

Regulamin konkursów “Puszkujemy lody”

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursach:

 • “Zainspiruj się”;
 • “Wybierz Team”;
 • “Zainspiruj innych”

pod zbiorczą nazwą Konkursy “Puszkujemy lody” (dalej: „Konkursy”).

 1. Organizatorem Konkursów jest EKIPATONOSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-201), przy ulicy Emaus 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS  0000873703 (dalej: „Organizator”). 
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://puszkujemylody.pl/regulamin/.

 1. Ogólne warunki uczestnictwa
  1. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 2 października 2021 r. do dnia 6 października 2021 r. 
  2. Uczestnikiem konkursów (dalej: „Uczestnik”) może być: 
   1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. osoba w wieku od 13 do 18 lat dysponująca zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. 
  3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
  4. Przed zgłoszeniem udziału w którymkolwiek z Konkursów Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w którymkolwiek z Konkursów uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Konkurs “Zainspiruj się”
  1. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu “Zainspiruj się” należy w terminie od dnia 2 października 2021 r. godz. 10:00 do dnia 6 października 2021 r. do godziny 23:59:
   1. wykonać zdjęcie lub pracę (następnie sfotografowaną) inspirowaną napojami KORAL EKIPA;
   2. opublikować zdjęcie w ramach prywatnego profilu Uczestnika w serwisie Instagram – na instastory lub profilu;
   3. opublikowane zdjęcie powinno zawierać oznaczenie profilu Organizatora w serwisie Instagram (@sklepekipy) oraz tzw. hasztag #puszkujemylody.
  2. Zdjęcie powinno być opublikowane w sposób zapewniający Organizatorowi możliwość dostępu do zdjęcia w serwisie Instagram. 
  3. Działania opisane w par. 3 ust. 1 stanowią zgłoszenie do Konkursu “Zainspiruj się”. Brak któregokolwiek z działań może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu. 
  4. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń brane pod uwagę będzie jedynie pierwsze zgłoszenie.
  5. W terminie do dnia 17 października 2021 r. Organizator wybierze 3 najlepsze zgłoszenia. 
  6. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają nagrody niespodzianki w postaci zestawów zawierających m.in. Napoje EKIPY lub/i BOX-y z EKIPATONOSI. 
  7. Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia zasad przekazania nagród za pośrednictwem serwisu Instagram. Brak możliwości skontaktowania się z laureatem za pośrednictwem serwisu Instagram lub brak odpowiedzi ze strony laureata w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości uważany będzie za rezygnację z otrzymania nagrody. 
  8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami skorzystanie z serwisu Instagram. 
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram. 

 1. Konkurs “Wybierz Team”
  1. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu “Wybierz team” należy w terminie od dnia 2 października 2021 r. godz. 10:00 do dnia 6 października 2021 r. do godziny 23:59:
   1. odwiedzić profil Organizatora w serwisie Instagram (@sklepekipy);
   2. wziąć udział w ankiecie opublikowanej w relacji na instastory Organizatora poprzez wybranie opcji “#teamtruskawka” lub “#teamcytryna”;
   3. w kolejnym instastory uzasadnić swój wybór za pomocą krótkiego tekstu (do 120 znaków) i wysłać do Organizatora.
  2. Zgłoszenie powinno być przekazane w sposób zapewniający Organizatorowi możliwość dostępu  w serwisie Instagram. 
  3. Działania opisane w par. 4 ust. 1 stanowią zgłoszenie do Konkursu “Wybierz team”. Brak któregokolwiek z działań może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu. 
  4. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń brane pod uwagę będzie jedynie pierwsze zgłoszenie.
  5. W terminie do dnia 17 października 2021 r. Organizator wybierze 3 najlepsze zgłoszenia. 
  6. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają nagrody niespodzianki w postaci zestawów zawierających m.in. Napoje EKIPY lub/i BOX-y z EKIPATONOSI. 
  7. Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia zasad przekazania nagród za pośrednictwem serwisu Instagram. Brak możliwości skontaktowania się z laureatem za pośrednictwem serwisu Instagram lub brak odpowiedzi ze strony laureata w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości uważany będzie za rezygnację z otrzymania nagrody. 
  8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami skorzystanie z serwisu Instagram. 
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram. 

 1. Konkurs “Zainspiruj innych”
  1. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu “Zainspiruj innych” należy w terminie od dnia 2 października 2021 r. godz. 10:00 do dnia 6 października 2021 r. do godziny 23:59:
   1. nagrać krótki film inspirowany napojami KORAL EKIPA;
   2. opublikować film w ramach prywatnego profilu Uczestnika w serwisie Tik Tok;
   3. opublikowany film powinien zawierać oznaczenie profilu Organizatora w serwisie Tik Tok (@sklepekipy) oraz tzw. hasztag #puszkujemylody.
  2. Zgłoszenie powinno być przekazane w sposób zapewniający Organizatorowi możliwość dostępu  w serwisie Tik Tok. 
  3. Działania opisane w par. 4 ust. 1 stanowią zgłoszenie do Konkursu “Zainspiruj innych”. Brak któregokolwiek z działań może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu. 
  4. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń brane pod uwagę będzie jedynie pierwsze zgłoszenie.
  5. W terminie do dnia 17 października 2021 r. Organizator wybierze 3 najlepsze zgłoszenia. 
  6. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają nagrody niespodzianki w postaci zestawów zawierających m.in. Napoje EKIPY lub/i BOX-y z EKIPATONOSI. 
  7. Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia zasad przekazania nagród za pośrednictwem serwisu Instagram. Brak możliwości skontaktowania się z laureatem za pośrednictwem serwisu Instagram lub brak odpowiedzi ze strony laureata w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości uważany będzie za rezygnację z otrzymania nagrody.
  8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami skorzystanie z serwisu Tik Tok.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Tik Tok. 

 1. Nagrody konkursowe – ogólne zasady
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania najlepszych zgłoszeń konkursowych na swoich profilach w serwisach Instagram oraz Tik Tok. 
  2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące. 
  3. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora. 
  4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w danym Konkursie. 
  5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
  6. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursów może odbiegać od ich faktycznego wyglądu. 
  7. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.
 2. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje co do przebiegu Konkursów mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 2. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21  dni od ich doręczenia Organizatorowi. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi listem poleconym.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 3. Odpowiedzialność Organizatora
  1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. 
 4. Dane osobowe
  1. Przystępując do Konkursów Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursów, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 
  2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
  3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Organizator. 
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursów mogą być również przetwarzane w celu uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora 
  6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek. 
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
  8. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez: 
   1. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu, 
   2. okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
   3.  lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  9. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
  10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein. 
  11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  12. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursów w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI.
    
 5. Postanowienia końcowe
  1. Zgłoszenie konkursowe nie powinno zawierać materiałów powszechnie uznawanych za obraźliwe, obsceniczne lub naruszających czyjekolwiek dobra osobiste; nie powinno również naruszać regulaminu serwisu Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń naruszających Regulamin.
  2. Konkursy mogą zostać skrócone lub przedłużone albo odwołane w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie https://puszkujemylody.pl/
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursów ze skutkiem natychmiastowym. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie https://puszkujemylody.pl/.
  5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 
  6. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.